*  
      *  
กรมชลประทาน
กรมอุตุนิยมวิทยา
กรมพัฒนาที่ดิน
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ศูนย์อุทกวิทยาฯภาคใต้
ชลประทานนครศรีธรรมราช