:: จุดติดตั้งอุปกรณ์เฝ้าระวัง 15 จุดที่สำคัญ (Remote Sites) ในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช
จากผลการศึกษาและข้อมูลที่ได้จากคณะกรรมการการบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการจังหวัดนครศรีธรรมราช  เพื่อใช้ในระบบเตือนภัยน้ำท่วมและภัยแล้ง สำหรับเขตชุมชนเมืองในโครงการนี้ คณะกรรมการการดำเนินงานของจังหวัดได้กำหนดจุดติดตั้ง อุปกรณ์เฝ้าระวัง 15 จุดที่สำคัญ (Remote Sites) ในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช ดังนี้

ลำดับที่ จุดติดตั้ง พิกัด X พิกัด Y
1
หยวดบน 595611 925460
2
บางจาก 617108 921566
3
หัวตรุด 610224 928600
4
ชะเมา 611643 911800
5
บ้านปากคลอง 606105 912660
6
คลองลาไม (กอย) 600605 880518
7
บ้านตูล 605469 892454
8
คลองแร่ 592411 899602
9
บ้านท่าไทร 594843 914571
10
วัดธงทอง 599333 915656
11
วังวัว 603884 924715
12
เขาแก้ว 589501 922591
13
วัดวังไทร 587801 929582
14
ท่าใหญ่ 591700 928478
15
การะเกด 620064 887852

โดยแต่ละจุดติดตั้งสามารถแสดงบนแผนที่ได้ดังนี้


ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
4 พฤษาคม 2550
สำนักงานจังหวัดนครศรีธรรมราช
เบอร์โทร : 075-358440-4,075-31019 โทรสาร : 075-358440 ฉุกเฉิน : 089-9696737
Flood Monitoring and Warning System Nakhon Si Thammarat