คณะทำงาน

ข้อมูลทั้งหมดจำนวน 31 รายการ แสดงหน้าละ 20 รายการ  

เลือกหน้า :    1  2  ถัดไป >>หน้าที่ 1 จาก 2
ลำดับชื่อ - สกุลหน่วยงานเบอร์โทร.E-mail
1 นายฐานะ กู้เมือง  สำนักงานจังหวัด 075357469 tanadee@nakhonsi.com
2 นายเทอดศักดิ์ ลักษณะหุต กองอำนวยการโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 075416127 lucksanahut@gmail.com
3 จรูญ เยี่ยมเวช  075358107 s48552@.tmd.go.th
4 นายนิวัฒน์ ขุนเจริญ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครศรีธรรมราช 075356543 wat-khun@thaimail.com
5 นายสมนึก หวันสู ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช (กลุ่มงานความมั่นคง) 075341063 
6 นายวิฑูรย์ ราชรักษ์ ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช (กลุ่มงานความมั่นคง) 075341063 
7 นายศักดิ์ชาย คมคาย สำนักชลประทานที่15 075443043 om15@om15.com
8 ประเสริฐ มหากิจ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครศรีธรรมราช 075447013 ridnst@hotmail.com
9 นายอรรถกรณ์ พุทคง โครงการส่งนำและบำรุงรักษาลุ่มนำปากพนังตอนบน  
10 บันทึก อินจันทร์ (ผู้ใหญ่บ้าน ม.5) บ้านปากคลอง  
11 เกรียงศักดิ์ (ปลัดอาวุโส) บ้านปากคลอง  
12 สำราญ (ชลประทาน) บ้านปากคลอง  
13 ผศ.ดร.ชัยวัฒน์ อุตตมากร ศูนย์คอมพิวเตอร์ มวล.  chaiwat@siit.tu.ac.th
14 ศักดิ์อนันต์  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครศรีธรรมราช  
15 นายภมร จำเริญ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำปากพนังตอนล่าง 075312359 pamorn_ppk@hotmail.com
16 ศราวุฒิ นาคสุวรรณ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 075446020 odca@thaimail.com
17 นายสมโชค หลักหาญ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครศรีธรรมราช 075447013 somchok123@yahoo.com
18 ประเสริฐ สุดชดา ศูนย์คอมพิวเตอร์ มวล.  sprasert@wu.ac.th
19 จักริน วีแก้ว ศูนย์คอมพิวเตอร์ มวล. 075673451 wjakkari@wu.ac.th
20 นวพร กิตติพัฒนบวร ศูนย์คอมพิวเตอร์ มวล.  knawapho@wu.ac.th


สำนักงานจังหวัดนครศรีธรรมราช
เบอร์โทร : 075-358440-4,075-31019 โทรสาร : 075-358440 ฉุกเฉิน : 089-9696737
Flood Monitoring and Warning System Nakhon Si Thammarat