:: โครงการระบบเฝ้าระวังและเตือนภัยอุทกภัยและภัยแล้ง จังหวัดนครศรีธรรมราช
 
1. หลักการและเหตุผล
2. วัตถุประสงค
3. เป้าหมาย
4. ผลที่คาดว่าจะได้รับ1. หลักการและเหตุผล

ภัยพิบัติคือสถานการณ์ที่ก่อให้เกิดความเสียหายคุกคามชีวิตมนุษย์จำนวนมาก เมื่อเกิดขึ้นแล้วจำเป็นต้องมีการดำเนินการแก้ไขอย่างเร่งด่วนและใช้มาตรการพิเศษ ภัยพิบัติที่เกิดจากธรรมชาติ ได้แก่ แผ่นดินไหว น้ำท่วม ไฟป่า ภูเขาไฟระเบิด คลื่น (ใต้น้ำ)ยักษ์ พายุ โรคระบาด ฯลฯ เหตุการณ์ภัยพิบัติน้ำท่วมหลายๆ จังหวัดทางภาคใต้ของประเทศไทยในหลายรอบๆ ทำให้เกิดความเสียหายโดยตรง ดังนี้คือ

  • น้ำท่วมอาคารบ้านเรือน สิ่งก่อสร้างและสาธารณสถาน ซึ่งจะทำให้เกิดความเสียหายทางเศรษฐกิจอย่างมาก บ้านเรือนหรืออาคารสิ่งก่อสร้างที่ไม่แข็งแรงจะถูกกระแสน้ำที่ไกลเชี่ยวพังทลายได้ คนและสัตว์พาหนะและสัตว์เลี้ยงได้รับอันตรายถึงชีวิตจากการจมน้ำตายมากมาย
  • เส้นทางคมนาคมและการขนส่ง อาจจะถูกตัดเป็นช่วง ๆ โดยความแรงของกระแสน้ำ ถนน และสะพานอาจจะถูกกระแสน้ำพัดให้พังทลายได้ สินค้าพัสดุอยู่ระหว่างการขนส่งจะได้รับความเสียหายมาก
  • ระบบสาธารณูปโภค จะได้รับความเสียหาย เช่น โทรศัพท์ โทรเลข ไฟฟ้า และประปา ฯลฯ
  • พื้นที่การเกษตรและการปศุสัตว์จะได้รับความเสียหาย เช่น พืชผล ไร่นา ทุกประการที่กำลังผลิดอกออกผล อาจถูกน้ำท่วมตายได้ สัตว์พาหนะ วัว ควาย สัตว์เลี้ยง ตลอดจนผลผลิตที่เก็บกักตุน หรือมีไว้เพื่อทำพันธุ์จะได้รับความเสียหาย
ภัยพิบัติน้ำท่วมหลายๆ จังหวัดทางภาคใต้ มีลักษณะของอุทกภัยมีความรุนแรงเพิ่มขึ้นทุกๆ ปี และรูปแบบต่าง ๆ กัน ขึ้นอยู่กับลักษณะภูมิประเทศ และสิ่งแวดล้อมของแต่ละพื้นที่โดยมีลักษณะดังนี้
  • น้ำป่าไหลหลาก หรือน้ำท่วมฉับพลัน มักจะเกิดขึ้นในที่ราบต่ำหรือที่ราบลุ่มบริเวณใกล้ภูเขาต้นน้ำ เกิดขึ้นเนื่องจากฝนตกหนักเหนือภูเขาต่อเนื่องเป็นเวลานาน ทำให้จำนวนน้ำสะสมมีปริมาณมากจนพื้นดิน และต้นไม้ดูดซับไม่ไหวไหลบ่าลงสู่ที่ราบต่ำ เบื้องล่างอย่างรวดเร็ว มีอำนาจทำลายล้างรุนแรงระดับหนึ่ง ที่ทำให้บ้านเรือนพังทลายเสียหาย และอาจทำให้เกิดอันตรายถึงชีวิตได้
  • น้ำท่วม หรือน้ำท่วมขัง เป็นลักษณะของอุทกภัยที่เกิดขึ้นจากปริมาณน้ำสะสมจำนวนมาก ที่ไหลบ่าในแนวระนาบ จากที่สูงไปยังที่ต่ำเข้าท่วมอาคารบ้านเรือน เรือกสวนไร่นาได้รับความเสียหาย หรือเป็นสภาพน้ำท่วมขัง ในเขตเมืองใหญ่ที่เกิดจากฝนตกหนัก ต่อเนื่องเป็นเวลานาน มีสาเหตุมาจากระบบการระบายน้ำไม่ดีพอ มีสิ่งก่อสร้างกีดขวางทางระบายน้ำ หรือเกิดน้ำทะเลหนุนสูงกรณีพื้นที่อยู่ใกล้ชายฝั่งทะเล
  • น้ำล้นตลิ่ง เกิดขึ้นจากปริมาณน้ำจำนวนมากที่เกิดจากฝนหนักต่อเนื่อง ที่ไหลลงสู่ลำน้ำ หรือแม่น้ำมีปริมาณมากจนระบายลงสู่ลุ่มน้ำด้านล่าง หรือออกสู่ปากน้ำไม่ทัน ทำให้เกิดสภาวะน้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมเรือกสวน ไร่นา และบ้านเรือนตามสองฝั่งน้ำ จนได้รับความเสียหาย ถนน หรือสะพานอาจชำรุด ทางคมนาคมถูกตัดขาดได้
ในทางกลับกัน จังหวัดนครศรีธรรมราชประสบปัญหาภัยแล้ง ในช่วงฤดูร้อนอีกด้วย ซึ่งเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำทะเล และปริมาณน้ำฝนที่ลดลง
ด้วยเหตุนี้ จังหวัดนครศรีธรรมราชจึงมีความต้องการที่จะพัฒนาระบบเฝ้าระวังและเตือนภัยอุทกภัย เพื่อช่วยป้องกันให้ภัยพิบัติน้ำท่วมที่อาจเกิดขึ้น ทุเลาความรุนแรงลง หรือไม่สามารถทำร้ายมนุษย์และสัตว์ได้ โดยใช้วิธีติดตามข้อมูลสำคัญอย่างต่อเนื่องเพื่อดูการเปลี่ยนแปลงและจะได้มีการเฝ้าระวังเตือนให้ทราบล่วงหน้าและมีความระมัดระวังมากเป็นพิเศษ ตลอดจนการสร้างมาตรการป้องกันน้ำท่วม ต่อไป

2. วัตถุประสงค์

  • เพื่อให้จังหวัดมีระบบสารสนเทศและเครือข่าย เพื่อสนับสนุนการเฝ้าระวังและเตือนภัยอุทกภัยในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยระบบช่วยในแก้ไขและป้องกันให้ภัยพิบัติน้ำท่วมที่อาจเกิดขึ้น ทุเลาความรุนแรงลง หรือไม่สามารถทำร้ายมนุษย์และสัตว์ได้ โดยใช้วิธีติดตามข้อมูลสำคัญอย่างต่อเนื่องเพื่อดูการเปลี่ยนแปลงและจะได้มีการเฝ้าระวังเตือนให้ทราบล่วงหน้าและมีความระมัดระวังมากเป็นพิเศษ
  • เพื่อให้ผู้บริหารใช้เป็นแนวทางในการกำหนดนโยบายและมาตรการแก้ปัญหาน้ำท่วมในเขตประสบภัยต่างๆ
  • เพื่อให้ผู้บริหารและหน่วยงานต่างๆ มีข้อมูลติดตามเหตุการณ์น้ำท่วมแบบ Real-time และสามารถแจ้งเตือนประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้อย่างทันเวลา

3. เป้าหมาย

จังหวัดนครศรีธรรมราชมีระบบเฝ้าระวังและเตือนภัยอุทกภัยและภัยแล้งที่มีประสิทธิภาพ คือสามารถแจ้งเตือนภัยได้แบบ Real-time และ สามารถใช้เป็นแนวทางในการกำหนดนโยบายและมาตรการแก้ปัญหาน้ำท่วมในเขตประสบภัยต่างๆ

4. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

จังหวัดนครศรีธรรมราชมีระบบเฝ้าระวังและเตือนภัยอุทกภัยแบบ Real-time ที่มีข้อมูลที่ทันเวลาเพื่อช่วยป้องกันให้ภัยพิบัติน้ำท่วมที่อาจเกิดขึ้น ทุเลาความรุนแรงลง ลดความเสียหายด้านต่างๆ และสามารถนำระบบที่ได้มาเป็นเครื่องมือช่วยในการกำหนดมาตรการป้องกันน้ำท่วม และนำไปสู่ระบบฝึกอบรมเพื่อรับมือกับสภาวะฉุกเฉิน (Emergency training) ที่เกิดจากอุทกภัย
ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
4 พฤษภาคม 2550
สำนักงานจังหวัดนครศรีธรรมราช
เบอร์โทร : 075-358440-4,075-31019 โทรสาร : 075-358440 ฉุกเฉิน : 089-9696737
Flood Monitoring and Warning System Nakhon Si Thammarat