:: โครงสร้างระบบต้นแบบ ศูนย์ควบคุม Control Center จุดติดตั้งอุปกรณ์เฝ้าระวัง (Remote Sites)โครงสร้างระบบต้นแบบ

โครงการนี้มีแนวทางในการพัฒนาระบบเฝ้าระวังและเตือนภัยอุทกภัยแบบ Real-time ที่มีข้อมูลที่ทันเวลาเพื่อช่วยป้องกันให้ภัยพิบัติน้ำท่วมที่อาจเกิดขึ้น ทุเลาความรุนแรงลง ลดความเสียหายด้านต่างๆ และสามารถนำระบบที่ได้มาเป็นเครื่องมือช่วยในการกำหนดมาตรการป้องกันน้ำท่วม และนำไปสู่ระบบฝึกอบรมเพื่อรับมือกับสภาวะฉุกเฉิน (Emergency training) ที่เกิดจากอุทกภัย โดยการนำเอา

 • เทคโนโลยีสื่อสารสมัยใหม่มาช่วยในการพัฒนา นั่นคือ เทคโนโลยี GPRS (General Packet Radio Service) ทำให้สามารถส่งข้อมูลจากจุดติดตั้งอุปกรณ์เฝ้าระวัง (Remote Sites) มายังศูนย์ควบคุม ได้อย่างรวดเร็วทันต่อเวลา
 • ระบบทำนาย Forecasting System with neural networks ที่มีการทำนายข้อมูลต่อไปนี้ ใน 24 ชั่วโมงข้างหน้า
โครงสร้างระบบต้นแบบประกอบด้วย 3 ส่วน คือ
 1. ศูนย์ควบคุม Control Center
 2. จุดติดตั้งอุปกรณ์เฝ้าระวัง (Remote Sites)
โดยทั้งสองส่วนสื่อสารกันผ่านเครือข่าย GPRS


ศูนย์ควบคุม Control Center

ที่ศูนย์ควบคุมจะมีระบบ ดังต่อไปนี้


 • ระบบมีอุปกรณ์แม่ข่าย (GPRS Server) ที่สามารถส่งและรับข้อมูลจากอุปกรณ์เฝ้าระวังที่ติดตั้งที่จุดต่างๆ ในเขตจังหวัดได้ นอกจากนี้อุปกรณ์แม่ข่ายยังสามารถควบคุมการทำงานของอุปกรณ์เฝ้าระวังได้อีกด้วย
มีการเชื่อมต่อระหว่างอุปกรณ์ GPRS (GPRS Data Terminal: GDT) ที่ Remote Site มายังอุปกรณ์ แม่ข่าย (GPRS Server) หรือ Notebook ผ่าน GPRS หรือ Null Modem


และสามารถตั้งค่าต่างผ่านระบบ GPRS หรือ Null Modem

นอกจากนี้ยังสามารถควบคุมการทำงานของอุปกรณ์ GPRS (GPRS Data Terminal: GDT) ที่ Remote Site ทั้งหมด ที่อยู่ในระบบได้


 • มีระบบทำนาย Forecasting System with neural networks ที่มีการทำนายข้อมูลต่อไปนี้ ใน 24 ชั่วโมงข้างหน้า
  • ข้อมูลระดับน้ำ
  • ข้อมูลความเร็วของกระแสน้ำ
  • ข้อมูลปริมาณน้ำฝน
 • ระบบมี Application Server ที่สามารถนำข้อมูลจริงที่ได้จากอุปกรณ์เฝ้าระวังและข้อมูลจากระบบทำนาย Forecasting System with neural networks มาเป็นเงื่อนไขและมาตรการณ์ของการเกิดอุทกภัยและสามารถนำไปใช้ในการเตือนภัย โดยสามารถแจ้งเตือนการเกิดอุทกภัยในรูปแบบต่างๆ เช่น SMS Fax หรือ Email ไปยังกลุ่มหน่วยงานหรือบุคคลที่กำหนดได้
 • เป็นระบบทำงานแบบ Web Application เชื่อมโยงเครือข่ายอินเตอร์เน็ตโดยชั้นนำเสนอ ทำงานบนเครื่อง Client ของหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง (Web Services)
 • มี Web Services แสดงข้อมูลพื้นฐานของโครงการ
 • มี Web Services แสดงจุด Remote Sites ทั้ง 15 จุดบนรูปแผนที่ตามพิกัด โดยผู้ใช้สามารถเลือกดูข้อมูลล่าสุดได้ในลักษณะของหน้าตัดของลำน้ำ
 • มี Web Services ให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงข้อมูลต่อไปนี้ จาก 15 Remote sites
  • ข้อมูลระดับน้ำวัดเทียบกับระดับน้ำทะเลปานกลาง (รทก.)
  • ข้อมูลความเร็วของกระแสน้ำ
  • ข้อมูลปริมาณน้ำฝน
  ออกรายงานและกราฟต่างๆ ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตได้ โดยผู้ใช้สามารถกำหนดช่วงเวลาและอุปกรณ์ที่ต้องการ ออกรายงานและกราฟต่างๆ ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตได้
 • มี Web Services ให้ผู้ใช้สามารถแสดงผลข้อมูลที่ได้จากระบบทำนาย Forecasting System with neural networks โดยกราฟต่างๆ และเปรียบเทียบกับข้อมูลจริงจาก Remote Sites
 • มี Wireless Application Protocol (WAP) Services ให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงข้อมูลล่าสุดต่อไปนี้ จาก 15 Remote sites
  • ข้อมูลระดับน้ำวัดเทียบกับระดับน้ำทะเลปานกลาง (รทก.)
  • ข้อมูลความเร็วของกระแสน้ำ
  • ข้อมูลปริมาณน้ำฝน

จุดติดตั้งอุปกรณ์เฝ้าระวัง (Remote Sites)

ที่จุดติดตั้งอุปกรณ์เฝ้าระวัง (Remote Sites) จะมีระบบ ดังต่อไปนี้
 1. อุปกรณ์เฝ้าระวัง
 2. Rain Gauge Sensor
 3. Water Velocity and Depth Sensor
ระบบมีอุปกรณ์เฝ้าระวังที่สามารถเก็บ
 • ข้อมูลระดับน้ำวัดเทียบกับระดับน้ำทะเลปานกลาง (รทก.)
 • ข้อมูลความเร็วของกระแสน้ำ
 • ข้อมูลปริมาณน้ำฝน
โดยอุปกรณ์เฝ้าระวังสามารถส่งข้อมูลมายังศูนย์ควบคุมผ่านเครือข่าย GPRS (General Packet Radio System) แบบ Real-time ทุกๆ 10 นาทีได้และมีเครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS: Uninterruptible Power Supply) มีขนาดจ่ายกำลังไฟฟ้าได้ 1000VA Watt เต็ม ซึ่งสามารถสำรองไฟฟ้าของ Remote site ได้นาน 12 ชั่วโมง


ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
4 พฤษภาคม 2550
สำนักงานจังหวัดนครศรีธรรมราช
เบอร์โทร : 075-358440-4,075-31019 โทรสาร : 075-358440 ฉุกเฉิน : 089-9696737
Flood Monitoring and Warning System Nakhon Si Thammarat